Schone Energie – Waterstof

Stichting Hoop & Ontwikkeling, 23 maart 2020, Leiden

Vanaf de start van haar bestaan heeft Hoop en Ontwikkeling zich laten kenmerken als organisatie die grote maatschappelijk thema’s agendeert en bespreekbaar wilt maken. Vanuit de overtuiging dat door middel van dialoog en discussie je de maatschappij naar een hogere plan kan tillen organiseerde Hoop en Ontwikkeling gedurende de afgelopen periode verschillende soorten bijeenkomsten in de vorm van symposia, ronde-tafel gesprekken en discussiebijeenkomsten. 

Deelnemers van de  bijeenkomsten waren mensen uit de politiek, academia, bedrijfsleven en uit het maatschappelijke middenveld.

Grote thema’s die de revue hebben gepasseerd zijn, radicalisering, burgerschap, orgaandonaties, inclusiviteit etc.

 Een grote hedendaagse thema die niemand zal zijn ontgaan is uiteraard klimaatverandering en de daarbij voortvloeiende beleidsthema’s als energietransitie en duurzaamheid. In het streven naar een gezonde, milieuvriendelijk en duurzame toekomst wilt Hoop en Ontwikkeling met de kennis, ervaring en netwerk wat opgebouwd is hier een bescheiden bijdrage aan leveren. Hoop en Ontwikkeling kan zich uitstekend vinden in het klimaatbeleid zowel op nationaal als op Europees niveau c.q. Green Deal. 

De afgelopen periode heeft Hoop en Ontwikkeling samen met haar partner DeoDrive, adviesbureau die onder andere gespecialiseerd in waterstof en waterstoftransities, verschillende verkenningsgesprekken gevoerd met politici, beleidsmaker, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven om na te gaan welke ontwikkelingen er nu gaan de zijn en waarin Hoop en Ontwikkeling wellicht een rol in kan spelen

Deze gesprekken waren zeer constructief en vruchtbaar en Hoop en Ontwikkeling ziet voor zichzelf een rol om een bescheiden doch belangrijke rol te spelen en wilt zich daarom de komende periode zich gaan committeren aan deze grote thema.

Logischerwijs willen we daarom de komende symposium gaan houden in het teken van klimaatverandering/duurzaamheid.

  

symposium ‘Bijdragen aan burgerschap’ , 17 november 2022, Leiden

Na een onderbreking van twee jaar vanwege Corona organiseerde de Stichting Hoop & Ontwikkeling weer een symposium rondom het thema ‘Bijdragen aan burgerschap’. Het thema bleek zich in een grote belangstelling te mogen verheugen, gezien het volledig gevulde auditorium in het Museum van Volkenkunde. De term burgerschap heeft een grote attentiewaarde in zowel de media als politiek en op allerlei beleidsterreinen streeft de Nederlandse overheid naar een goed burgerschap. In de beleidsdoelen wordt een beeld geschetst van de wijze waarop de burger in Nederland zich zou moeten gedragen en wat er van betrokkene kan worden verwacht op het terrein van integratie, normen en waarden, onderwijs en opvoeding. De complexe notie van burgerschap openbaart zich zowel in het onderzoek, als binnen de verschillende beleidsterreinen. Soms wordt uitgegaan van identificatie met een gemeenschappelijke identiteit, terwijl n andere gevallen wordt uitgegaan van pluriformiteit. Over het uiteindelijke doel van burgerschap heerst wel consensus, namelijk burgers succesvol te laten participeren in de maatschappij. Tegen deze achtergrond werd gekozen om de notie van burgerschap vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Daartoe had de Stichting Hoop & Ontwikkeling een breed palet aan inleiders uitgenodigd, die onder leiding van moderator Paolo De Mas hun licht lieten schijnen.

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden belichtte niet alleen de historische ervaringen die de gemeente Leiden en haar gemeenschap hebben met het fenomeen burgerschap tegen de achtergrond van de verschillende immigraties, maar illustreerde ook de persoonlijke dimensie van burgerschap aan de hand van de eigen regionale herkomst. Abdelhaq Jermoumi, wethouder in Leiden, verbond het begrip burgerschap niet alleen aan zijn persoonlijke inburgering, meer verbreedde het begrip door de persoonlijke invulling daarvan in zijn politiek-bestuurlijke activiteiten in Leiden. De ambassadeur van Marokko, Abdelhaq Jermoumi, stond allereerst stil bij de brede invulling die het pluriforme begrip identiteit heeft gekregen in de nieuwe grondwet van Marokko, maar plaatste de thematiek en het proces van inburgering van Marokkaanse migranten in vergelijkend perspectief, op basis van zijn lange consulaire betrokkenheid bij migrantengemeenschappen in Italië. Directeur-Generaal Carsten Herstel, van het Ministerie van SZW zette niet alleen bondig en helder uiteen welke de kenmerkende dimensies zijn van het veelomvattende beleidsterrein van Sociale Zaken, maar benadrukte ook de wisselwerking tussen overheid en burgers, waarbij ook een actieve participatie en inzet van laatstgenoemden mag worden verwacht. Dit laatste AL belangrijk element van burgerschap. Directeur Marius Hovius, directeur Rabo Bank Leiden, naast de gemeente Leiden de mede sponsor van het symposium, stond, puttend uit persoonlijke en professionele ervaring stil bij de noodzaak van een organische benadering van organisaties en entiteiten om de complexiteit en gelaagdheid van burgerschap en participatie te kunnen begrijpen. Aan de daarop volgende ronde tafel werd plaatsgenomen oor Ad Alblas, voorzitter levensbeschouwelijk platform Leiden, Menno ten Brink, rabbijn Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, Chantal Suissa-Runne, Founding Director Younite en Arsjad Muradin, Universiteit Leiden. Laatstgenoemde zette in een inleiding de uiteenlopende wetenschappelijke definities uiteen van het begrip burgerschap in wettelijke, economische, sociale en politieke zin. De verrassende openingsvraag vanuit de zaal aan de leden van het panel luidde – “hoe voelt u zich nu “- leidde tot persoonlijk getinte beschrijvingen van de eigen identiteit en het proces van inburgering. Dat laatste vooral opgevat als intermenselijke relaties en communicatie.​

Het samenzijn werd afgesloten door uitreiking van een oorkonde van verdiensten door voorzitter van de Stichting Hoop & Ontwikkeling, Amar Harraoui, aan Henri Lenferink, Marius Hovius, Danny Williams, Ad Alblas, Menno ten Brink en Mohammed Amia. De bijzonder geestige wijze waarop Harraoui zich van deze taak kweet logenstraft het recente besluit om de 44 e editie van het Leids Cabaret Festival niet door te zetten vanwege het gebrek aan talent.

Stichting Hoop en Ontwikkeling in de Media n.a.v. maatschappelijke actie

Leidse Glibber

Er zijn talloze acties om mensen die het moeilijk hebben te steunen, veel daarvan komen vaak uitgebreid in het nieuws. Dat is natuurlijk helemaal geweldig, maar er zijn ook organisaties die veel doen en niet zo zeer publicitair op de voorgrond treden. Zo’n organisatie is de Stichting Hoop en Ontwikkeling die gisteren een maaltijd kookte voor tachtig Leidse dak- en thuislozen…………………

Uitgbreide artikel is te lezen op de Leidse Glibber 

 

Leidsch Dagblad

Rijst met kip en Marokkaanse kruiden, drankjes en fruit. Dat stond deze woensdag op het menu bij de Binnenvest in Leiden.

Het was niet voor niets. De koks die de maaltijden bereidden, hebben hun roots in dat Noord-Afrikaanse land. Tegelijk voelen ze zich échte Leidenaars. En échte Leidenaars doen graag iets voor andere Leidenaars, zeker wanneer die het moeilijk hebben…………………….

Uitgebreide artikel is te lezen op de Leidsch Dagblad

Corona Crisis: Stichting Hoop en Ontwikkeling staat klaar voor Senioren

Stichting Hoop & Ontwikkeling, 21 maart 2020, Leiden

Naar aanleiding van de maatregelen van de Rijksoverheid met betrekking tot het tegengaan van het Coronavirus gaat Stichting Hoop en Ontwikkeling gevestigd in Leiden haar vrijwilligers inzetten om personen op leeftijd die slecht ter been zijn te ondersteunen. Het betreft primair de doelgroep 70-plussers die in Leiden woonachtig is en niet meer in staat is zelfstandig boodschappen te doen. De Stichting is bereid twee per week vrijwillig de noodzakelijke boodschappen in pakketvorm bij hen thuis te bezorgen. Ook neemt de Stichting extra maatregelen om de bezorging op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.

Tijden

  • Maandag van 11:00 tot 17:00
  • Donderdag van 11:00 tot 17:00

 

Contact 

U kunt ons zowel telefonisch bereiken op: 0633983088 als via de mail info@hoopenontwikkeling.nl

 

 

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door Rabobank Leiden-Katwijk

Rabobank logo - Rezidenz

Verslag Symposium “Iedereen telt mee, nieuwe inzichten over diversiteit en inclusiviteit “

Stichting Hoop & Ontwikkeling,   8 april 2019,  Museum voor Volkenkunde, Leiden

De stichting Hoop en Ontwikkeling organiseerde wederom een symposium in Leiden, ditmaal onder de titel:  “Iedereen telt mee, nieuwe inzichten over diversiteit en inclusiviteit.  De organisatoren, onde leiding van stichtingsvoozitter Amar Harroui zijn er opnieuw in geslaagd een breed samengestelde lijst inleiders aan te trekken die voor een uitpuilende zaal in het Museum voor Volkenkunde.

Burgemeester Henri Leferink van Leiden opende met een overzicht van de historische diversiteit die de stad Leiden vanouds heeft gekend en een verwijzing naar het continue proces van inclusie dat daarmee gepaard gaat. Een proces dat niet automatisch verloopt, maar de aandacht en inzet van zowel bestuur als stadssamenleving vraagt.

Een diverse krijgsmacht is een sterke krijgsmacht. Dat was de boodschap van minister Ank Bijleveld-Schouten.  Ze erkende dat de Defensiedeur niet altijd wagenwijd heeft opengestaan voor iedereen. Volgens haar gebeurt er nu  gelukkig wel van alles om het roer om te gooien. Zo doen verschillende netwerken bij Defensie goed werk op het gebied van leeftijd, vrouwen, geaardheid en culturele achtergrond.

De nestor van de in den Haag gedetacheerde ambassadeurs, Abdelwahab Balouki, hield een pleidooi voor het blijven nastreven ivan diversiteit en inclusiviteit in een tijdsgewricht waar  gelijkschakeling en uitsluiting de overhand dreigen te krijgen. Hij sloot af men een verwijzing naar de recente reis van Paus Franciscus aan Marokko en de aandacht die daarbij aan dit thema was geschonken.

Ambassadeur Sabine Nölke van Canada schetste de situatie in haar land, dat als immigratieland bij uitstek beleid heeft ontwikkeld om de inclusie van de diverse immigratiegroepen in goede banen te leiden, waarbij toegang tot de arbeidsmarkt  van cruciaal belang is. Ze maakte een onderscheid tussen participatie, integratie en assimilatie.

Directeur Jan van Kooten van de Nationale 4 Mei Comité, spelde allereerst voorzitter Amar Haraoui het insigne op  van het Comité en symboliseerde daarmee de slogan ‘Geef de Vrijheid door’.  Hij gaf een uiteenzetting over het programma dat is ontwikkeld rond het jaarthema van 2019 dat luidt:  In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht.  Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen.

Bouchra Tadili, programma manager Diversiteit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zette de doelstellingen uiteen van het beleid dat vanuit dit departement wordt gevoerd inzake het diversiteit.

Door de inleiders werden oorkondes overhandigd aan personen, die zich in verschillende domeinen verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de bevordering en ondersteuning van  diversiteitsbevordering en inclusie.

 

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2019/04/09/diverse-krijgsmacht-is-sterker